Gündem

Piyasadan haberler

DERHL… Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, İştirak Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş’nin gelişmesi ve büyümesi doğrultusunda ileriki dönemde yapılması planlanan yatırımları için, yenilenebilir enerji sektörü çalışma prosesleri gereği iştirake bağlı yeni ortaklıklar kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 500.000 TL sermayeli Azur 1 Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Azur 11 Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kurulmuş, 7 Eylül 2021 tarih ve 10403 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Şirketlerin kurulumu tescil edilmiştir.

DGGYO… Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan başkanlığında Şirket merkezinde toplanarak; Şirket portföyünde yer alan Doğuş Center Etiler gayrimenkulünde, kiracı olarak bulunan GETİR PERAKENDE LOJİSTİK A.Ş.’nin (“Getir”) talebi üzerine, tapunun İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 593 ada 53 no.lu Parselde bulunan Doğuş Center Etiler binasındaki bağımsız bölümlerin (47 adet) tamamının satışı hususunda Getir ile görüşmelere başlanmasına ve konuya ilişkin kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da duyurulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

EUHOL… Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’ na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’ nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolarında 9.145.576,00 TL Dönem Karı oluşmuştur. TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında da 712.062,10 TL Dönem Karı oluşmuştur. Bu itibarla, Yönetim Kurulu Genel Kurulun görüş ve onayına sunulmak üzere; -Şirketin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına transfer edilmesine, -Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında takip edilmesine, -SPK’nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketin Dönem Karı olmasına rağmen dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2020 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifin kabul edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

FROTO… Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Şirketin 13 Nisan 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 2009 tarihli Rekabet Kurulu kararının iptal edilmesini takiben Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirket hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

IEYHO… 06.07.2021 tarihinde KAP’ta yayınlanan özel durum açıklaması ile duyurulan bağlı ortaklık Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.’nin sahip olduğu 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru geri çekilmiş olup, bağlı ortaklık Işıklar Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 21.468.022 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru 5.400.000 TL nominal değerli satılabilir pay olarak revize edilmiş ve bu haliyle SPK tarafından onaylanmıştır.

LOGO… Şirketin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 27078 sicil numarası ve 0609059201300001 Mersis numarası ile kayıtlı Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi’ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirket çatısı altında birleşmelerine yönelik işlemlere başlanılmasına, -Devir suretiyle birleşme işleminin, Şirketin devrolunan şirketlerin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olması ve bu nedenle devrolunan şirketlerin tek ortağı olan Şirkete pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi ile TTK’nın 155’inci maddesinin 1’nci fıkrasının a) bendi ile 156’ncı maddesinin 1’nci fıkrasında öngörülen “Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi” düzenlemeleri usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine, -Şirketin 30/06/2021 tarihli finansal tablolarının onaylanmasına ve birleşme işleminin Şirketin 30/06/2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, -Şirketin devrolunan şirketlerin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 1/a bendi gereği, “kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem” niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu’na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamasına, -TTK’nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü gözetilerek, TTK’nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sağlanmamasına, -TTK’nın 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi 2. fıkrası hükmü gözetilerek, birleşme işlemine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca öngörülen Birleşme Raporu hazırlanmamasına, Uzman Kuruluş Görüşü ve Bağımsız Denetim Raporu temin edilmemesine, -Birleşme işlemine hazırlık amacı ile birleşme sözleşmesinin müzakere edilmesi ve hazırlanmasına, birleşme işlemine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Öz varlık Tespit Raporu’nun teminine, -Devir suretiyle birleşme işlemine yönelik gerekli diğer sair tüm çalışmaların, işlemlerin ve başvuruların gerçekleştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.”

OZRDN… İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde Şirket aleyhine şirket ortaklarından ve eski Yönetim kurulu üyesi Mustafa Nadi Özerden tarafından, 03.08.2021 Tarihinde yapılan Şirketin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nın iptali istemi ile dava açılmış olup, davaya ilişkin bilgiler tebliğ alınmıştır.

TACTR… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili ile ilgili SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.

TOASO… Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Şirketin 13 Nisan 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 2009 tarihli Rekabet Kurulu kararının iptal edilmesini takiben Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirket hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

TRILC… Şirket yönetim kurulunun 07.09.2021 tarih ve 2021/031 sayılı kararı gereği Pekin’de yerleşik Beijing Instıtute Of Biological firması ile Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik G42 Pharmaceutical Manufacturing LLC Firması tarafından yürütülmekte olan Inaktive COVID 19 aşısının üretim , satış ve dağıtımı için yürütülmekte olan çalışmalarda; belirlenmiş bölgeler için fill & finish tesis kurulumu anahtar teslim projeleri için başlatılacak olan görüşmelerde gerekli müzakereleri yönetmek ve yapılmakta olan görüşmeleri kurumsal bir statüye taşımak amacı ile ilgili anlaşmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. .Berna SEZER ‘in yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ULUUN… Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Yemlik Arpa ithalat işi ihalesine 07.09.2021 tarihinde verilmiş olunan teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 15.09.2021- 08.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu