Gündem

Piyasadan haberler

ADESE, ITTFH… Bir yatırımcı tarafından Şirketin 25.05.2021 tarihinde yapıldığı iddia edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararın iptali istemiyle 22.06.2021 tarihinde Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan davaya ilişkin olarak, anılan mahkeme tarafından 05.08.2021 tarihinde düzenlenen ön inceleme tensip tutanağından; mahkeme tarafından, davanın konusunun 25.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’nın iptali olduğunun belirlenmesine ve davacı vekilinin dava konusu sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı’nın yürütmesinin geri bırakılması ile ilgili ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildiği öğrenilmiştir.

ALMAD… Şirketin, Tekirdağ ili, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahasına ait 30527 nolu maden ruhsatının şirkete devri ile ilgili işlemler T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde tamamlanmış olup 30527 nolu maden ruhsatının şirket adına devir ve tescil işlemleri 06.08.2021 tarihi (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.

AVGYO… Şirket portföyünde yer alan İstanbul İli ,Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 1946 Ada 132 nolu parselde bulunan Metrocity C blok 5.katta konumlu 316 bağımsız bölüm numaralı dairenin 25.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) yıllığına Sn.Takashı Usuı’ye aylık 25.000 TL+ KDV bedelle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

AVOD… 24.03.2021 tarihinde KAP açıklaması ile duyurusu yapılan, Amerika’daki müşteriden aınlmış olunan, 1525 ton- 8.700.000 USD (bir yıllık dönemde teslim edilmek üzere) tutarında ki Yarı Kurutulmuş Domates siparişi ile ilgili yüklemeler başlamıştır, siparişe uygun satışlar devam etmektedir.

CCOLA… 31 Aralık 2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Coca-Cola İçecek (“CCI”) Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd’nin (“CCBU”) özelleştirilmesi için düzenlenen rekabetçi serbest yöntem ihalesi sürecine, CCBU’nun Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı’na (“UzSAMA”) (önceki sahibi: Uzbekistan State Holding Company O’zbekoziqovqatxolding) ait olan %57,118 hissesini satın almak üzere katılmıştır. Çok aşamalı ihale süreci UzSAMA ve Rothschild & Co tarafından yürütülmüştür. CCBU’nun net borçlar düşüldükten sonra ulaşılan 430 milyon dolar firma değeri baz alındığında, CCI’ın şirketin %57,118 hissesi için verdiği nihai teklif nakit 252,28 milyon dolar’dır. Bu kapsamda, bugün, 06 Ağustos 2021 itibarı ile, CCI ve UzSAMA, satıştaki hisselerin CCI’ın %100 bağlı ortaklığı olan CCI International Holland BV (“CCIHBV”) tarafından satın alınması için Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır.

EKGYO… Şirket projelerinden Kuzey Yakası projesi, 982 ada 3 parselde yer alan brüt 27.948,34 m2 alana sahip bağımsız bölüm KDV Dahil 234.208.702 TL peşin bedel üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir.

ESCOM… Şirketin 06.08.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, halen %5 pay sahibi olunan ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET A.Ş’nin mevcut ortaklarından 151.570 USD bedelle ilave %5 hisse alınarak pay oranının %10’a çıkartılmasına karar verilmiştir.

 ESEN… 07.09.2020 tarihinde Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan 11 MWp gücünde Güneş Elektrik Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi uyarınca, İtalya, Sicilya Bölgesi, Palermo ilinde yer alan 11 MWp gücündeki San Guiseppe Jato GES (San Guiseppe Jato Güneş Elektrik Santrali) Pojesi’nin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Enel’e (e-distribuzione S.p.a) resmi başvuru Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.’nin İtalya Şubesi adına bugün yapılmıştır. Ayrıca, devam eden diğer sözleşmeler, muhtemel yeni müşteriler ve %100 Bağlı Ortaklık Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.’nin kendi yatırımları için proje geliştirme çalışmaları İtalya Ofisi tarafından devam ettirilmektedir.

ISGSY… 24 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirket portföyünde yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımları ile portföyde yer alacak yeni girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyün yönetilmesi için Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (“Maxis”)’den portföy yönetim hizmeti alınabilmesi amacıyla Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuş olup, başvuruya ilişkin talep Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.08.2021 tarih ve E-12233903-345.13-9482 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Şirket ile Maxis arasında akdedilecek sözleşmeye ilişkin süreç ve gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

ODAS… Sosyal medyada ortaya çıkan haberlerin bilgi kirliliği yaratmaması amacıyla belirtmek isteriz ki ülkemizde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için Grubumuz, İsrail’den 2 adet yangın söndürme ve 1 adet destek uçağı kiralamış ve Bakanlık koordinasyonunda Türkiye’de yangın söndürme faaliyetlerine başlamıştır. Devam eden bu orman yangınlarının bir an önce son bulmasını temenni ederiz.

PAMEL… Şirket Genel Kurulu’nun 06.08.2021 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında 3.576.307 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 8.058.632,02 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

PRKAB… Şirket; Türkiye’de kurulacak bir Güneş Enerjisi Santrali projesi ile ilgili olarak ; 2021 ve 2022 yıllarında peyder pey tedarik edilmek üzere 7 milyon – 10 milyon USD bandında solar ve enerji kablosu siparişi verileceğine dair Niyet Mektubu almıştır.

RYGYO… Şirketin 03/08/2021 tarih ve 660 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde bulunan Vona Holding A.Ş.’ye ait 34.477,19 m2’lik arsa KDV dahil 82.220.630 TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Söz konusu arsa piyasada ciddi miktarda lojistik depo ihtiyacı olması nedeniyle satın alınmış olup, arsa üzerine Mevcut ve Yeni Müşteriler için toplam 55.0000 m2’lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır.

SEKUR… Şirketin 06/08/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket Yönetim Kurulunun 13.07.2021 tarihli teklifinde yer alan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.984.289 TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 4.008.003,75 TL kâr etmiş olup, Şirketin kâr dağıtım politikası, dikkate alınarak, 2020 yılı için kâr dağıtılmamasının, yasal kayıtlara göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.

TCELL… Şirket nezdinde 2017 yılı hesap dönemine yönelik özel iletişim vergisi (“ÖİV”) ve 2018 yılı hesap dönemine yönelik katma değer vergisi (“KDV”), ÖİV ve kurumlar vergisi (“KV”) yönünden tam inceleme gerçekleştirilmiş ve vergi tarhiyatı yapılmıştır. Şirket, tabi olduğu mevzuat ve sektör uygulamalarına uygun olarak, bünyesinde oluşan tüm hizmetler üzerinden gerekli vergi ve yasal yükümlülüklerini hesaplayıp halihazırda Devlete ödemektedir. Buna karşılık, vergi mevzuatındaki belirsizlikler ve yorum farkları nedeniyle ilave tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu, yapılan tarhiyat hakkında 7326 Sayılı Kanun uyarınca yapılandırma hükümlerinden faydalanılmasına karar vermiş olup, 258 milyon TL ödemenin 30 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmesiyle süreç tamamlanacaktır.

TSPOR… Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği’ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 500.000.-EUR’luk kısmı Kulüp tarafından ödenecektir.

TSPOR… Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban’ın, 300.000.-EUR tutarındaki bonuslar dahil toplam 2.100.000.- EUR karşılığında Genoa kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

UTPYA… 29.04.2021 Tarihli KAP açıklamasında Şirketin Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere ön protokol imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Bahsi geçen 15 adet Güneş Enerjisi Santrali için ön protokolde belirtilen şartlar dahilinde süresi içinde kapora ödemeleri yapılmıştır. 15 Adet Güneş Enerjisi Santralinin sahibi olan 6 adet SPV şirket için bankaların ekspertiz, istihbarat ve komite aşamaları tamamlanmış ve ilgili bankalar nezdinde şirkete kredi limitleri tanımlanmış olup, kredi tahsis süreci devam etmektedir. İşbu açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 – 7 kapsamında yapılan açıklamadır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu