Gündem

Piyasadan haberler

ALKA… Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak davacı olunan, Aytaç Erkaya ve Mehmet Zeki Üçdoğan’ dan, toplam alacaklardan 6.032.488-TL’ lık kısmına ait dava 06.12.2018 tarihinde T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmüş oybirliği ile verilen karar şirket lehine sonuçlanmıştı. Davalılar bu karara karşı istinafa başvurmuşlardı. İstinaf başvurusunun karar sonucu da lehimize sonuçlandı. T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi 22.04.2021 tarihi itibariyle 2021/540 karar numarası ile, 6.032.488-TL’nın 10 Eylül 2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte Aytaç Erkaya ve Mehmet Zeki Üçdoğan’ dan alınarak Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

ALMAD… Şirketin daha önce yapılan KAP özel durum açıklamaları ile kamuoyuna açıklandığı üzere, Şirket ve Bağlı Ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Çiğli A.O.S.B’de bulunan Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirket ve Bağlı Ortaklık dikkatine 12.12.2019 tarihinde gönderilmiş olan talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı eksiklik ve kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşa işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirkete 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti. Söz konusu talep mektubunda ve daha sonraki taleplerle 1.350.000,00 USD’ye ulaşan toplam tazmin talep tutarı konusunda Şirket ile alıcı taraf Sodrugestvo Group SA.ve Yakamoz Yağ San.ve Tic. A.Ş. arasında yapılan görüşmeler neticesinde 04.06.2021 tarihi itibarıyla Şirket tarafından 1.000.000 USD bedel ödenmesi karşılığında mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat sonucunda Yakamoz Yağ San.ve Tic. A.Ş.’nin talep mektubu içeriğindeki ve sonradan oluşan toplam 1.350.000,00 USD tutarındaki toplam masraf tazmin bedelinin yanı sıra, 14.08.2018 tarihinde düzenlenen Varlık Alım Satım Sözleşmesi (APA) tahtında mevcut talep ve iddialarından feragat etmeyi gayrikabili rücu şekilde kabul ve taahhüt ettiği, aynı şekilde ileride doğabilecek tüm iddialarından ve taleplerinden de feragat etmeyi gayrikabili rücu şekilde kabul ettiği konusunda 07.06.2021 tarihinde (bugün) Sulh Protokolü imzalanmıştır. Şirket tarafından ödenecek olan 1.000.000 USD tutarındaki bedelin 229.188,19 USD tutarındaki kısmı, satıcı tarafından 2020/10, 11 ve 12. aylarda şirketimize ödenmesi gereken 1.767.695,45 TL tutarındaki Türk Lirası (TL) alacağımızdan mahsup edilerek ve bakiye 770.811,81 USD’lik kısmı ise kalan alacak tutarımızın her ay Emanet hesaba yatırılan taksit tutarlarından aylık 24.864,89 USD düşülmek üzere 31 taksit halinde mahsup edilmek suretiyle ödenecektir. Şirketimiz tarafından mevcut alacağımızdan mahsup edilecek olan 1.000.000 USD tutarındaki ödeme sonrası, 31 ay süre ile aylık taksitler halinde Emanet hesaba yatacak ve 31.12.2023 tarihinde taksitlerin bitmesi ile serbest kalarak şirket hesaplarımıza aktarılacak toplam alacak tutarımız 4.650.000 USD olacaktır. Şirket ve bağlı ortaklığın imzalanan bu Sulh Protokolü ile Sodrugestvo Group SA. şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic. A.Ş. ile 14.08.2018 tarihli Varlık Alım Satım Sözleşmesi (APA) kapsamında gerçekleştirdiği Varlık Satışına ilişkin hiçbir maddi sorumluluğu kalmamış olup her iki taraf birbirlerini karşılıklı olarak ibra etmiş bulunmaktadır.

BIOEN… Şirketin bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin işletmecisi olduğu İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 5 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 04.06.2021 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 17 adet motor ünitesi ile 24,99 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 5 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 22 adet motor ünitesiyle 32,34 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

 BSOKE… 31.05.2021 tarihinde Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle, 07.06.2021 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunulan 1.fırının bakım çalışmaları devam etmektedir. Faaliyete başlangıç tarihi 15.06.2021 olarak planlanmıştır.

EKGYO… T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi 3419/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile 03.06.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 198.480.000 TL+KDV’dir

ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.’den alınan bilgiye göre; Ebeveynlere çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri desteği online uzmanlar tarafından sağlayan Eba Garaj Anonim Şirketi ile %10 pay karşılığında 300.000 TL tutarında yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.

GOZDE… Şirket tarafından KAP’a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklardan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş’de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH’ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu, bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı ve 28.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında Rekabet Kurulu’nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, İşlem’e izin verilmesine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu. Şirket hisselerinin devri 07.06.2021 tarihinde 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleşmiştir. Hisse bedeli; devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulacak olup, uyarlama sonucunda oluşacak nihai hisse bedeli KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

HUBVC… İştirak Optiyol Inc.’e Yapılan Yatırım… 27.05.2021 tarihli açıklamada; Bağlı ortaklık STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin %4,30 oranında pay sahibi olduğu Optiyol Inc.’e Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 250.000 ABD Doları yatırım yapıldığı açıklanmış idi. Optiyol Inc.’e çeşitli yatırımcılar tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 560.000 ABD Doları tutarında yeni bir yatırım yapılmış olup, toplam yatırım tutarı 810.000 ABD Doları olmuştur.

 KAPLM… İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü 2020/22425 E. Sayılı dosya ile borçlular aleyhine başlatılan ilamlı takip nedeniyle Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İcra ve İflas Kanunu madde 94/1 uyarınca pay haciz yazısı gönderilmiştir. Çukurova Holding A.S, Demir Toprak İthalat ve İhracat A,S ve Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’nin şirketimiz nezdinde pay senedi veya pay ilmühaberi çıkartılmamış çıplak payı bulunmamaktadır. Bu nedenle haciz yazısına itirazen ve cevaben bildirim yapılmıştır. Alacaklı: Türkiye İş Bankası A.Ş. Borçlular: Çukurova Holding A.Ş., Sınai Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Demir Toprak İthalat İhracat ve Tic. A.Ş., Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş. Takibe konu tutar: 489.093.060,00 TL Toplam Borç: 593.111.350,00- TL (04.06.2021 tarihi itibariyle)

KONTR… 31.05.2021 tarihli duyuruda; Kontrolmatik-Arsan ortaklığı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine yönelik ihalesine katılım sağlanmış olup, söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, 07 Haziran 2021 pazartesi günü için 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık Görüşmelerine davet yazısı bu gün tarafımıza iletilmiştir, şeklinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. 07.06.2021 tarihinde yapılan, Pazarlık ve Nihai Pazarlık görüşmeleri neticesinde, 5.tur sonunda 215.100.000.-TL teklifle son beş firma arasına kalan ortaklığımız 5.tur sonunda açık arttırma usulü devam eden ihaleden çekilmiştir.

LUKSK… Yönetim Kurulunun aldığı karara göre; Şirketin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında; – 1 Adet Konik Çözgü Makinesi ve Cağlık Aksamı (Proforma Fatura Tutarı: 147.500 USD) alınmasına karar verilmiştir. Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım harcamaları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındadır.

MEPET… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 15.666.188-TL’lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 8.790.482,85TL kar), ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin (Yasal kayıtlara göre hesaplanan kârın geçmiş yıl kârları hesabında takip edilmesine) ve SPK mevzuatı gereği dağıtılacak kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup kar dağıtılmaması hususu kabul edilmiştir.

 PKENT… Şirket 4 yıldızlı otel yatırımı için başvurulan yapı ruhsatı alınmıştır.

METRO… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 212.961.273,00-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.054.338,26TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklifi; 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup Kar Payı dağıtılmaması yönünde karar alınmıştır.

OZRDN… Şirket kayıtlı sermaye tavanının; 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)’den 100.000.000- TL (YüzmilyonTürkLirası)’ye artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketin esas sözleşmesinin; 6., 7., 8., 9., 13., 15. Maddelerinin tadili ve 23. ve 24. maddelerinin eklenmesi konularında yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş olup, değiştirilmesi uygun görülmüştür.

PARSN… Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK),Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 185.403.568,41 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı Kurumlar Vergisi’ne göre hesaplanan 165.265.869.15 TL ‘nin gelecek yıllar karlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:II 14.1 No’lu ‘’Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; 123.187.658,00 TL kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K. mali tablolarında 185.403.568,41 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve durumun Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 21.05.2021 tarih 2021/05-01-06 No’lu kararı tasviplerinize sunulmaktadır.

QUAGR… Şirketin halka arz izahnamesinde belirtildiği gibi, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranın optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020’de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılının sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasitesi olan toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmış olup, 2 hattın Eylül 2021’de, son hattın ise Ocak 2022’de devreye alınması öngörülmektedir. Yatırımların planlandığı gibi tamamlanması ile birlikte üretim kapasitesi 3 katına çıkacaktır. Söz konusu yatırıma konu olan üretim hatlarının ihtiyaç duyduğu arıtma tesisinin inşaatı için Söke Organize Sanayi Bölgesi ile Ön Tahsis Arsa Sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştır. Satın alınan arsa mevcut arıtma tesislerinin yanında yer almakta olup, 37.000,00 m² alana sahiptir. Arsa, imar planlarında Arıtma Tesisi Alanı olarak geçmektedir. 4562 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi hükmü çerçevesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı arsa tahsis bedeli üzerinden, arsanın değerinin 4.948.750,00 TL tutarında olduğu belirlenmiştir. Tahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde nakit olarak ödenmiş, kalan 2.948.750,00 TL ayrıca ödenecektir. Ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Belgesi ve çevre koruma programı çerçevesinde, fabrika içerisinde üretimde kullanılan suyun tamamı deşarj edilmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesisinde arıtılarak tekrardan üretime kazandırılmaktadır.

SISE… Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında küresel cam ambalaj pazarının önemli bir hacmine sahip Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacı ile iki fırınlı ve yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli, işletme sermayesi gereksinimleri dahil yaklaşık 255 Milyon Euro tutarında Avrupa’daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan’da yapılmasına ve yatırımın gerçekleştirilmesi amacı ile de Macaristan’da %100 hissedarlık ile şirket kurulmasına karar verilmiştir. Avrupa’daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımnın ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlaması ve 2025 yılı itibariyle tesisin tam kapasiteye ulaşması ve gerçekleştirilecek bu cam ambalaj tesisi yatırımı ile hem Macaristan hem de Avrupa’da artan cam ambalaj talebinin karşılanması hedeflenmektedir.

VANGD… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 6.447.315-TL’lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 1.808.024,77TL), üzerinden Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve daha sonra kalan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup Kar Payı dağıtılmaması yönünde karar alınmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu